Make your own free website on Tripod.com
หน้าแรก เว็บไซด์เกี่ยวข้อง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
***โรงเรียนพณิชยการเชียงราย*** >> >> เปิดการเรียนการสอน ระดับ ปวช. และ ปวส.จบหลักสูตร สาขา คอมพิวเตอร์ , การบัญชี, และการตลาด << <<
ดอยแม่สลอง
พระตำหนักดอยตุง
สามเหลี่ยมทองคำ
ทะเลสาปเชียงแสน
พระธาตุดอยตุง
วัดร่องขุ่น
หอฝิ่น
น้ำตกขุนกรณ์
วนอุทยานภูชี้ฟ้า


กำแพงเพชร
เชียงใหม่
ตาก
นครสวรรค์
น่าน
พะเยา
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
แพร่
แม่ฮ่องสอน
ลำปาง
ลำพูน
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
ความเป็นมา    ศูนย์บริหารจัดการการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นตามยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2547-2550 ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ทิศทางการพัฒนาประเทศและปัญหาความต้องการของประชาชน จังหวัดเชียงรายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นศูนย์กลางให้ ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ติดต่อประสานงาน บริการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดแบบครบวงจร (One Stop Service Center) ทางจังหวัดเชียงรายได้มีคำสั่งจังหวัดเชียงรายแต่งตั้งกรรมการขึ้น 2 ชุดคือกรรมการอำนวยการและกรรมการ บริหารศูนย์ฯ เพื่อควบคุมดูแลการดำเนินงานของศูนย์ฯ และทางจังหวัดได้ขออนุญาตใช้สถานที่บริเวณชั้น 2 อาคาร สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายซึ่งมีพื้นที่ว่างอยู่ จากทางขนส่งจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547 เพื่อใช้เป็นที่ทำการศูนย์ฯและเป็นที่ตั้งสำนักงานในปัจจุบัน


คณะกรรมการบริหารศูนย์บริหารจัดการการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

1. คณะกรรมการอำนวยการประกอบด้วย

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานกรรมการ
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (ทั้ง 2 ท่าน) รองประธานกรรมการ
3. ปลัดจังหวัดเชียงราย กรรมการ
4. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย กรรมการ
5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรรมการ
6. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กรรมการ
7. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กรรมการ
8. ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย กรรมการ
9. ขนส่งจังหวัดเชียงราย กรรมการ
10. ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กรรมการ
11. พัฒนาการจังหวัดเชียงราย กรรมการ
12. ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 15 กรรมการ
13. นายสถานีขนส่งจังหวัดเชียงราย กรรมการ
14. ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. ภาคเหนือเขต 2 กรรมการ
15. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรรมการ
16. นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กรรมการ
17. นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย กรรมการ
18. ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย กรรมการ
19. นายกสมาคมสื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย กรรมการ
20. ประธานเชียงรายเน็ต กรรมการ
21. ประธานชมรมผู้ประกอบการรถเช่าจังหวัดเชียงราย กรรมการ
22. นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดเชียงราย กรรมการ
23. ประธานเครือข่าย OTOP กรรมการ
24. ผู้อำนวยการศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดเชียงราย กรรมการและเลขานุการ
25. นายเสริฐ ไชยยานันตา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว ศทกจ.ชร. กรรมการและเลขานุการ
แหล่งข้อมูลที่อ้างอิง    >>>>อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552


คลิกที่นี่คลิกที่นี่